Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 30. novembri 2010. aasta otsus - Taillard versus parlament

(kohtuasi F-97/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Üksteisele järgnevad haiguspuhkused - Vahekohtumenetlus - Töökõlblikuks tunnistamine - Uue nõuetekohaselt koostatud arstitõendi tagasilükkamine - Arstliku kontrolli puudumine - Haiguspuhkuse mahaarvamine põhipuhkuse ajast - Vastuvõetamatus - Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christine Taillard (Thionville, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid N. Cambonie ja C. Lelièvre)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: K. Zejdová ja S. Seyr)

Ese

Esiteks nõue tühistada otsus, millega Euroopa Parlament tunnistas hageja töövõimetust tõendava arstitõendi vastuvõetamatuks, ja sellest lähtuv põhipuhkusest mahaarvamise otsus. Teiseks nõue hüvitada hagejale tekkinud kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2009. aasta otsus, millega Parlament keeldus vastu võtmast 5. jaanuari 2009. aasta arstitõendit ja arvas C. Taillardi töölt puudumise ajavahemikul 6. -9. jaanuar 2009 maha tema põhipuhkusest.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

Mõista C. Taillardi kohtukulud välja Parlamendilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 24, 30.1.2010, lk 81.