Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 30. novembra spriedums - Taillard/Parlaments

(lieta F-97/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Secīgi slimības atvaļinājumi - Strīdu izšķiršana - Labvēlīgi secinājumi par darba spējām - Atteikums pieņemt jaunu pienācīgi izdotu medicīnisko izziņu - Medicīniskās apskates neesamība - Slimības atvaļinājuma ieskaitīšana ikgadējā atvaļinājuma laikā - Nepieļaujamība - Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Christine Taillard (Thionville, Francija) (pārstāvji - N. Cambonie un C. Lelièvre, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - K. Zejdová un S. Seyr)

Priekšmets

Pirmkārt, lūgums atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Parlaments par nepieņemamu ir atzinis medicīnisko izziņu, kas apliecināja prasītājas darba nespēju, un no tā izrietošo lēmumu samazināt atvaļinājuma dienu skaitu. Otrkārt, lūgums atlīdzināt prasītājai nodarīto kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Parlamenta 2009. gada 15. janvāra lēmumu, ar kuru Parlaments atteicās pieņemt 2009. gada 5. janvāra medicīnisko izziņu un Taillard prombūtni no 2009. gada 6. līdz 9. janvārim atskaitīja no viņas ikgadējā atvaļinājuma;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Parlaments atlīdzina savus un Taillard tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 24, 30.01.2010., 81. lpp.