Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 30 november 2010 - Taillard / Parlement

(Zaak F-97/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Opeenvolgend ziekteverlof - Arbitrage - Conclusies die voor arbeidsgeschiktheid pleiten - Afwijzing van nieuw medisch attest dat regelmatig is opgesteld - Geen medische controle - Aftrek van ziekteverlof van duur van vakantieverlof - Ontoelaatbaarheid - Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Christine Taillard (Thionville, Frankrijk) (vertegenwoordigers: N. Camboine en C. Lelievre, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: K. Zejdová en S. Seyr, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit waarbij het Europees Parlement een medisch attest volgens hetwelk verzoekster arbeidsongeschikt was niet-ontvankelijk heeft verklaard en van het daaruit volgende besluit om verlofdagen in te houden. Anderzijds, vergoeding van de door verzoekster geleden schade.

Dictum

Het besluit van het Europees Parlement van 15 januari 2009 waarbij het Parlement heeft geweigerd om het medisch attest van 5 januari 2009 te accepteren en Taillard's afwezigheid van 6 tot en met 9 januari 2009 van haar vakantieverlof heeft afgetrokken, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Het Europees Parlement zal naast zijn eigen kosten de kosten van Taillard dragen.

____________

1 - PB C 24 van 30.1.2010, blz. 81.