Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2010 r. - Taillard przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-97/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Kolejne zwolnienia chorobowe - Opinia niezależnego lekarza - Stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy -Odrzucenie nowego zaświadczenia lekarskiego sporządzonego w sposób prawidłowy - Brak kontroli lekarskiej - Zaliczenie okresu przebywania na zwolnieniu chorobowym na poczet urlopu rocznego - Niedopuszczalność - Skarga o stwierdzenie nieważności i o zadośćuczynienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christine Taillard (Thionville, Francja) (przedstawiciele: adwokaci N. Cambonie i C. Lelièvre)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, którą Parlament Europejski stwierdził niedopuszczalność zaświadczenia lekarskiego o niezdolności skarżącej do pracy i podjętej w następstwie tego decyzji o odjęciu dni urlopu. Po drugie, żądanie zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r., którą Parlament Europejski odmówił uznania zaświadczenia lekarskiego z dnia 5 stycznia 2009 r. i zaliczył nieobecność Christine Taillard w okresie od dnia 6 stycznia 2000 r. do dnia 9 stycznia 2009 r. na poczet przysługującego jej urlopu rocznego.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Parlament pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Christine Taillard.

____________

1 - Dz.U. C 24 z 30.1.2010, s. 81.