Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2010 r. - Bancale i Buccheri przeciwko Komisji

(Sprawa F-123/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgia) i Roberto Buccheri (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursów COM/INT/OLAF/09/AD8 i COM/INT/OLAF/09/AD10 o niedopuszczeniu skarżących do tych konkursów.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenienie niezgodności z prawem pkt 4 tytułu III ogłoszenia o konkursie EPSO/COM/INT/OLAF/09 w zakresie, w jakim zabrania on uwzględniania doświadczenia na poziomie uniwersyteckim uzyskanego przed otrzymaniem dyplomu uniwersyteckiego;

stwierdzenie nieważności decyzji odrzucających kandydatury skarżących w konkursie EPSO/COM/INT/OLAF/09;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________