Language of document :

Žaloba podaná 22. novembra 2010 - Bancale a Buccheri/Komisia

(vec F-123/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgicko) a Roberto Buccheri (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí výberovej komisie COM/INT/OLAF/09/AD8 a COM/INT/OLAF/09/AD10 o nepripustení žalobcov ku skúškam

Návrhy žalobcov

vyhlásiť bod 4 časti III oznámenia o výberovom konaní EPSO/COM/INT/OLAF09 za protiprávny, v rozsahu, v akom bráni zohľadneniu odbornej praxe vysokoškolskej úrovne pred získaním diplomu o vysokoškolskom vzdelaní,

zrušiť rozhodnutia o zamietnutí prihlášok žalobcov do výberového konania EPSO/COM/INT/OLAF/09,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________