Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 21 декември 2010 г. - Lorenzo/Европейски икономически и социален комитет

(Дело F-29/10)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 179, 3.7.2010 г., стр. 59.