Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. - Lorenzo przeciwko Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu

(Sprawa F-29/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 179 z 3.7.2010, s. 59.