Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 december 2010 - Adriaansen / Europese Investeringsbank

(Zaak F-35/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 209 van 31.7.2010, blz. 54.