Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. - Adriaansen przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

(Sprawa F-35/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s.54.