Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.12.2010 (Court of Sessionin (Scotland) (Edinburgh, Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. RBS Deutschland Holdings GmbH

(Asia C-277/09)1

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi - Vähennysoikeus - Ajoneuvojen hankkiminen ja käyttäminen leasingtoimintaan - Kahden jäsenvaltion verojärjestelmien väliset erot - Väärinkäytön kielto)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Pääasian asianosaiset

Kantaja: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Vastaaja: RBS Deutschland Holdings GmbH

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Court of Session (Skotlanti), Edinburgh - Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste, 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan tulkinta - Liiketoimet, jotka on suoritettu yksinomaan veroedun saamiseksi - Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen pankin saksalaisen tytäryhtiön suorittama ajoneuvojen vuokrauspalvelu Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tuomiolauselma

Pääasian olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 3 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltio ei voi evätä verovelvolliselta tässä jäsenvaltiossa toteutetusta tavaroiden hankinnasta maksetun arvonlisäveron vähennystä, kun näitä tavaroita on käytetty toisessa jäsenvaltiossa toteutettuihin leasingtoimiin, pelkästään sillä perusteella, että myöhemmin toteutetuista liiketoimista ei ole maksettu myynnistä suoritettavaa arvonlisäveroa toisessa jäsenvaltiossa.

Väärinkäytön kieltävä periaate ei estä direktiivin 77/388 17 artiklan 3 kohdan a alakohdassa myönnettyä arvonlisäveron vähennysoikeutta pääasian olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa, joissa tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautunut yritys vuokraa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiönsä välityksellä tavaroita leasingsopimuksilla kolmannelle yhtiölle, joka on sijoittautunut ensimmäiseen jäsenvaltioon, välttääkseen arvonlisäveron maksuvelvollisuuden näistä leasingtoimista maksetun vastikkeen osalta, kun näitä leasingtoimia pidetään ensimmäisessä jäsenvaltiossa toisessa jäsenvaltiossa toteutettuina vuokrauspalvelujen suorituksina ja toisessa jäsenvaltiossa taas ensimmäisessä jäsenvaltiossa toteutettuina tavaroiden luovutuksina.

____________

1 - EUVL C 267, 7.11.2009.