Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 november 2010 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-65/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Ziektekostenverzekering - Ernstige ziekte - Exceptie van onwettigheid van door medische raad vastgestelde criteria - Afwijzing van verzoeken om vergoeding van ziektekosten)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit waarbij is geweigerd om verzoeker 100 % vergoeding van ziektekosten te geven

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Marcuccio wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 220 van 12.9.2009, blz. 43.