Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 октомври 2010 г. - Cerafogli/ Европейска централна банка (ЕЦБ)

(Дело F-23/09)1

"Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Назначаване на временно изпълняващ длъжността служител - Обявяване на свободна длъжност - Увреждащ акт - Признаване на инвалидност - Правен интерес"

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Lévi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка (ЕЦБ) (представители: F. Feyerbacher и N. Urban, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Искане да се отмени решението на Изпълнителния съвет на Банката за назначаване на временно изпълняващ длъжността съветник в отдел "Надзор" и да се отмени обявлението за свободна длъжност ECB/074/08, както и всички решения, приети на негова основа. Освен това, искане да се осъди ответникът да заплати парична сума за поправяне на неимуществените и имуществени вреди, претърпени от жалбоподателя.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 129, 6.6.2009 г.