Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 28. oktober 2010 - Cerafogli mod Den Europæiske Centralbank (ECB)

(Sag F-23/09) 1

(Personalesag - ECB's personale - midlertidig udnævnelse af en ansat - stillingsopslag - invalidepensionering - retlig interesse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved F. Feyerbacher og N. Urban, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af bankens direktions afgørelse om udnævnelse af en midlertidig rådgiver ved Overvågningsafdelingen og om annullation af meddelelsen om ledig stilling ECB/074/08 samt alle afgørelse truffet på grundlag heraf. Desuden påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 129 af 6.6.2009, s. 21.