Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus - Cerafogli versus Euroopa Keskpank (EKP)

(kohtuasi F-23/09)1

(Avalik teenistus - EKP personal - Nõuniku ad interim ametisse nimetamine - Teade vaba ametikoha kohta - Isikut kahjustav meede - Töövõimetuks tunnistamine - Põhjendatud huvi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: F. Feyerbacher ja N. Urban, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada keskpanga juhatuse otsus, millega nimetati järelevalve osakonda ametisse üks ad interim nõunik ja nõue tühistada vaba ametikoha teadaanne ECB/074/08 ning kõik selle alusel vastu võetud otsused. Lisaks nõue mõista kostjalt välja summa, mis hüvitaks hagejale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 129, 6.6.2009, lk 21.