Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums - Cerafogli/Eiropas Centrālā banka (ECB)

(lieta F-23/09) 1

Civildienests - ECB personāls - Darbinieka iecelšana ad interim - Paziņojums par vakanci - Nelabvēlīgs akts - Kļūšana par invalīdu - Interese celt prasību

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji - F. Feyerbacher un N. Urban, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Bankas valdes lēmumu par iecelšanu OVS nodaļas padomnieka amatā ad interim un atcelt paziņojumu par vakanci Nr. ECB/074/08, kā arī visus lēmumus, kas ir pieņemti uz tā pamata. Turklāt prasība piespriest atbildētājai izmaksāt naudas summu, lai atlīdzinātu prasītājai nodarīto morālo kaitējumu un materiālos zaudējumus.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katra lietas dalībniece sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 129, 06.06.2009., 21. lpp.