Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 oktober 2010 - Cerafogli / Europese Centrale Bank (ECB)

(Zaak F-23/09)1

(Openbare dienst - Personeel van de ECB - Aanstelling van een interim-functionaris - Kennisgeving van vacature - Bezwarend besluit - Pensionering wegens invaliditeit - Procesbelang)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (ECB) (vertegenwoordigers: F. Feyerbacher en N. Urban, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring van het besluit van de directie van de bank tot aanstelling van een interim-adviseur bij de afdeling OVS en tot nietigverklaring van de kennisgeving van vacature ECB/074/08 alsmede van alle op basis daarvan genomen besluiten. Vordering tot veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de materiële en de immateriële schade die verzoekster heeft geleden.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 129 van 06.06.2009, blz. 21.