Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 października 2010 r. - Cerafogli przeciwko EBC

(Sprawa F-23/09)1

(Służba publiczna - Personel EBC - Powołanie ad interim członka personelu -Ogłoszenie o naborze - Akt niekorzystny - Przeniesienie na emeryturę - Interes prawny)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. Feyerbacher i N. Urban, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu Banku w sprawie powołania doradcy ad interim w dywizji OVS (Oversight Division) oraz stwierdzenie nieważności ogłoszenia o naborze ECB/074/08 oraz wszystkich decyzji przyjętych na jego podstawie. Ponadto, wniosek o zasądzenie od pozwanej zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę i krzywdę poniesione przez skarżącą.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 21.