Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. októbra 2010 - Cerafogli/Európska centrálna banka (ECB)

(vec F-23/09)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Vymenovanie zamestnanca ad interim - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Akt spôsobujúci ujmu - Odchod do invalidného dôchodku - Záujem na konaní)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: F. Feyerbacher a N. Urban, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Výkonnej rady banky, týkajúceho sa menovania poradcu ad interim v oddelení OVS a zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste ECB/074/08, ako aj všetkých rozhodnutí prijatých na jeho základe. Okrem toho návrh zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy s cieľom nahradiť nemajetkovú a majetkovú ujmu, ktorú utrpela žalobkyňa

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 129, 6.6.2009, s. 21.