Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 oktober 2010 - Cerafogli mot Europeiska centralbanken (ECB)

(Mål F-23/09)(1)

(Offentlig tjänst - Anställda vid ECB - Utnämning tills vidare av en tjänsteman - Meddelande om lediga tjänster - Rättsakt som går någon emot - Bestående nedsatt arbetsförmåga - Berättigat intresse av att få saken prövad)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: F. Feyerbacher och N. Urban, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av Bankens lednings beslut att tills vidare utse en rådgivare vid avdelning OVS, dels av meddelandet om lediga tjänster ECB/074/08, och således av samtliga beslut som har antagits på grundval av detta meddelande. Dessutom en talan om att svaranden ska betala en ersättning till sökanden för den ideella och materiella skada som hon har lidit.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 129, 6.6.2009, s. 21.