Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 oktober 2010 -Fares / Commissie

(Zaak F-6/09)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Indeling in rang - Inaanmerkingneming van beroepservaring)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Soukaïna Fares (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekster in te delen in de functiegroep III, rang 8

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie waarbij Fares is ingedeeld in rang 8 van de functiegroep III van arbeidscontractanten, zoals dit besluit volgt uit haar overeenkomst van arbeidscontractant van 28 maart 2008, wordt nietig verklaard.

De Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 69 van 21.03.2009, blz. 54.