Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 1 декември 2010 г. - Nolin/Комисия

(Дело F-82/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Отнемане на точките за повишаване и за предимство)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michel Nolin (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: M. J. Baquero Cruz, подпомаган от D. Waelbroeck, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението на органа по назначаването от 19 декември 2008 г. относно отнемане на точките за повишаване и за предимство на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Nolin понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 297, 5.12.2009 г., стр. 37.