Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 1 december 2010 - Nolin / Commissie

(Zaak F-82/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Intrekking van merite- en gratificatiepunten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michel Nolin (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Baquero Cruz, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG van 19 december 2008 betreffende de intrekking van verzoekers bevorderings- en gratificatiepunten

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Nolin zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 297 van 05.12.2009, blz. 37.