Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2010 r. - Nolin przeciwko Komisji

(Sprawa F-82/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Usunięcie punktów za osiągnięcia i punktów pierwszeństwa)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Nolin (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz, pełnomocnik, wspierany przez adwokata D. Waelbroecka)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczącej usunięcia punktów za osiągnięcia i punktów pierwszeństwa skarżącego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

M. Nolin zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 297 z 5.12.2009, s. 37.