Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 14 декември 2010 г. - Lenz/Комисия

(дело F-80/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Социално оигуряване - Вземане предвид на разходите за медицински грижи, положени от "Heilpraktiker" - Принцип на недопускане на дискриминация)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Erika Lenz (Osnabrük, Германия) (представители: първоначално V. Lenz и J. Römer, avocats, впоследствие V. Lenz, J. Römer и P. Birden, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-жа B. Eggers)

Предмет

Жалба за отмяна на Решение на Комисията от 4 май 2009 година, съгласно което не се възстановяват разходите за медицинско лечение от "Heilpraktiker"

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-жа Lenz.

Осъжда г-жа Lenz да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 282, 21.11.2009 г., стр. 66.