Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2010 r. - Lenz przeciwko Komisji

(Sprawa F-80/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Pokrycie kosztów związanych z leczeniem przez "Heilpraktikera" - Zasada niedyskryminacji

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Erika Lenz (Osnabrück, Niemcy) (przedstawiciele: początkowo adwokaci V. Lenz i J. Römer, następnie adwokaci V. Lenz, J. Römer i P. Birden)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 maja 2009 r. o niepokryciu kosztów leczenia skarżącej przez "Heilpraktikera".

Sentencja wyroku

Skarga E. Lenz zostaje oddalona.

E. Lenz pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 282 z 21.11.2009, s. 66.