Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 ноември 2010 г. - Bartha/Комисия

(Дело F-50/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Конкурс на общо основание - Невключване в списъка с резерви за назначения - Балансирано представяне на жените и мъжете в конкурсните комисии)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Gábor Bartha (Брюксел, Белгия) (представител: P. Homoki, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall, V. Bottka и A. Sipos)

Предмет

Отмяна на решението на EPSO да не включи жалбоподателя в списъка с резервите от конкурса EPSO/AD/56/06

Диспозитив

Отменя решението от 23 януари 2008 г., с което конкурсната комисия за конкурса EPSO/AD/56/06 е отхвърлила искането на г-н Bartha за преразглеждане на решението на посочената конкурсна комисия, с което се отхвърля кандидатурата на същия.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 209, 15.8.2008 г., стр. 73.