Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 23. novembri 2010. aasta otsus - Bartha versus komisjon

(kohtuasi F-50/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Avalik konkurss - Reservnimekirja kandmata jätmine - Meeste ja naiste võrdne esindatus konkursikomisjonides)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Gábor Bartha (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat P. Homoki)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall, V. Bottka ja A. Sipos)

Ese

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja konkursi EPSO/AD/56/06 reservnimekirja kandmata.

Resolutsioon

Tühistada 23. jaanuari 2008. aasta otsus, millega konkursi EPSO/AD/56/06 komisjon lükkas tagasi G. Bartha taotluse vaadata uuesti läbi tema kandidatuuri tagasilükkamise otsus.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 209, 15.8.2008, lk 73.