Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2010 r. - Bartha przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Konkurs ogólny - Niewpisanie na listę rezerwy - Zrównoważona reprezentacja kobiet i mężczyzn w komisji konkursowej)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Gábor Bartha (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat P. Homoki)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, V. Bottka i A. Sipos, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/56/06.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 23 stycznia 2008 r., którą komisja konkursowa EPSO/AD/56/06 oddaliła wniosek G. Barthy mający na celu ponowne rozpatrzenie decyzji o odrzuceniu kandydatury wydanej przez wspomnianą komisję.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 209 z 15.8.2008, s. 73.