Language of document :

13. veebruaril 2011 esitatud hagi - Hecq versus komisjon

(kohtuasi F-12/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Hagi, mille ese on nõue tühistada otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja taotlus jätkata kutsetegevust ning maksta talle alates 1. augustist 2003 ametniku täistöötasu ja kahjuhüvitist, kohaldades mõlemale summale alates 1. augustist 2003 viivist määras 7% aastas.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 29. oktoobril 2010 tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 6. juulil 2010 esitatud kaebus 15. aprillil 2010 vaikimisi tehtud otsuse peale, millega lükati tagasi hageja 15. detsembril 2009 esitatud taotlus jätkata kutsetegevust ning maksta talle alates 1. augustist 2003 ametniku täistöötasu ja kahjuhüvitist, kohaldades mõlemale summale alates 1. augustist 2003 viivist määras 7% aastas;

tühistada vajalikus ulatuses ametisse nimetava asutuse 15. aprillil 2010 vaikimisi tehtud otsus osas, milles sellega jäetakse rahuldamata hageja eespool osutatud taotlus, mis oli esitatud 15. detsembril 2009;

kohustada komisjoni maksma hagejale kahju hüvitamiseks summa, mis vastab ametniku töötasule, millest ta alates 1. augustist 2003 alusetult ilma jäi, ning 50 000 euro suurune summa, millele lisanduvad alates 1. augustist 2003 viivised määras 7% aastas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________