Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2011 r. - Hecq przeciwko Komisji

(Sprawa F-12/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Skarga mająca na celu stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego o przywrócenie go do pracy i zapłatę całkowitego wynagrodzenia przysługującego mu jako urzędnikowi od dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz odszkodowania z odsetkami za zwłokę od tych wszystkich kwot naliczonymi od dnia 1 sierpnia 2003 r. w wysokości 7% rocznie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 29 października 2010 r., na mocy której oddalono zażalenie skarżącego z dnia 6 lipca 2010 r. na dorozumianą decyzję podjętą w dniu 15 kwietnia 2010 r., w drodze której nieuwzględniono wniosku skarżącego z dnia 15 grudnia 2009 r. o przywrócenie go do pracy i zapłatę całkowitego wynagrodzenia przysługującego mu jako urzędnikowi od dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz odszkodowania z odsetkami za zwłokę od tych wszystkich kwot naliczonymi od dnia 1 sierpnia 2003 r. w wysokości 7% rocznie;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji, którą organ powołujący przyjął, jak się zdaje, w dniu 15 kwietnia 2010 r. w zakresie w jakim na jej mocy wspomniany wniosek skarżącego z dnia 15 grudnia 2009 r. został oddalony;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego, tytułem odszkodowania, kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu przysługującemu mu jako urzędnikowi a którego został on bezprawnie pozbawiony za okres od dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz kwoty 50000 EUR z odsetkami za zwłokę od tych wszystkich kwot naliczonymi od dnia 1 sierpnia 2003 r. w wysokości 7% rocznie;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________