Language of document :

Žaloba podaná 13. februára 2011 - Hecq/Komisia

(vec F-12/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Žaloba smerujúca k zrušeniu implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o opätovný výkon pracovných činností a úplné vyplatenie jeho platu úradníka vypočítaného od 1. augusta 2003, ako aj náhradu škody a úrokov, všetko zvýšené o úroky z omeškania vo výške 7 % ročne od 1. augusta 2003

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 29. októbra 2010, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobcom 6. júla 2010 proti implicitnému rozhodnutiu považovanému za rozhodnutie prijaté 15. apríla 2010 a ktorým bola zamietnutá žiadosť, podaná žalobcom 15. decembra 2009, o opätovný výkon jeho pracovných činností a úplné vyplatenie platu úradníka vypočítaného od 1. augusta 2003, ako aj náhradu škody a úrokov, všetko zvýšené o úroky z omeškania vo výške 7 % ročne od 1. augusta 2003,

zrušiť v prípade potreby implicitné rozhodnutie, ktoré sa považuje za prijaté 15. apríla 2010 v časti, v ktorej sa uvedená žiadosť žalobcu podaná 15. decembra 2009 zamieta,

zaviazať Komisiu, aby zaplatila žalobcovi z dôvodu náhrady škody a úrokov sumu zodpovedajúcu platu úradníka, ktorý mu bol nespravodlivo odňatý od 1. augusta 2003, ako istinu a príslušenstvo, ďalej sumu 50 000 eur, všetko zvýšené o úroky z omeškania vypočítané od 1. augusta 2003 vo výške 7 % ročne,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________