Language of document :

Жалба, подадена на 11 януари 2011 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-3/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ да се уважи искането на жалбоподателя от 15 март 2010 г. и обезщетение за претърпените вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията - независимо от формата, в която е прието - за отхвърляне на искането от 15 март 2010 г., с което жалбоподателят е сезирал Органа по назначаване на Комисията,

доколкото е необходимо да се отмени решението на Комисията за отхвърляне на подадената административна жалба от 5 август 2010 г.,

доколкото е необходимо да се отмени записката от 24 август 2010 г., изготвена на италиански език и получена от жалбоподателя най-рано на 1 октомври 2010 г.,

да се осъди Комисията да изплати в полза на жалбоподателя като обезщетение за вредите, които той несправедливо е претърпял в резултат на всяко от решенията, чиято отмяна се иска, и a fortiori, в резултат на всички решения в тяхната съвкупност, сумата от 1 000 EUR или друга сума, за която Общият съд прецени, че е обоснована и справедлива,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________