Language of document :

11. jaanuaril 2011 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-3/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja 15. märtsil 2010 esitatud taotlus, ning kahju hüvitamise nõue

Hageja nõuded

tühistada mis tahes vormis otsus, millega komisjon jättis rahuldamata 15. märtsi 2010. aasta taotluse, mille hageja komisjonile kui ametisse nimetavale asutusele oli saatnud;

tühistada vajalikus ulatuses otsus, millega komisjon 5. augustil 2010 esitatud kaebuse rahuldamata jättis;

tühistada vajalikus ulatuses 24. augusti 2010. aasta teatis, mis oli koostatud itaalia keeles ja mille hageja sai kätte alles 1. oktoobril 2010;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale kahju, mis talle kõigi nende otsustega, mille tühistamist taotletakse, ebaõiglaselt tekitati, ning a fortiori mõista nende kõigi eest välja 1000 euro suurune summa või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus õiglaseks peab;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________