Language of document :

Talan väckt den 11 januari 2011 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-3/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandens ansökan av den 15 mars 2010 och yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklaring av kommissionens beslut om avslag på den ansökan som sökanden ingett till tillsättningsmyndigheten den 15 mars 2010,

quatenus oportet, ogiltigförklara kommissionens avslag på klagomålet av den 5 augusti 2010,

quatenus oportet, ogiltigförklara skrivelsen av den 24 augusti 2010, som avfattats på italienska, och som sökanden mottog tidigast den 1 oktober 2010,

förplikta kommissionen att utbetala skadestånd till sökanden med anledning av den skada som denne lidit på grund av de beslut som begärts ogiltigförklarade, och a fortiori att kommissionen till sökanden ska erlägga ett belopp om 1000 euro, eller det högre eller lägre belopp som rätten finner lämpligt,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________