Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

4 май 2010 година

Дело F-100/08

Alessandro Petrilli

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Понятие за пребиваване — Основно жилище — Доказателствени документи“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Petrilli иска, по-специално, да се отмени решението на органа по назначаването от 16 септември 2008 г., с което е отхвърлена жалбата му по административен ред, подадена на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз срещу решението на Служба „Управление и плащане по индивидуални права“ от 18 април 2008 г., с което е отказано Италия да бъде определена като място на основното му жилище и за пенсията му да се приложи корекционният коефициент за Италия

Решение: Отхвърля жалбата. Жалбоподателят понася всички съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Пенсии — Корекционен коефициент

(член 82 от Правилника за длъжностните лица)

Понятието за пребиваване по смисъла на член 82 от Правилника в редакцията му в сила до 30 април 2004 г., в който се предвижда, че за пенсиите се прилага корекционният коефициент, определен за страната, в която пенсионерът е доказал, че пребивава, има предвид мястото, в което действително са съсредоточени интересите на пенсионираното длъжностно лице, тоест мястото, в което заинтересованото лице се е установило трайно с намерение постоянно или обичайно да съсредоточи интересите си в него и в което се предполага, че то прави разходите си. От друга страна, независимо от продължителността на периода, в който лицето е живяло на територията на едната или другата страна, понятието за пребиваване включва не само физическия престой на определено място, но и намерението този престой да бъде продължителен в резултат на житейски навици и осъществяване на обичайни социални контакти. Това понятие за пребиваване е присъщо на общностната публична служба и не винаги има значението, което му се придава в отделните държави.

(вж. точка 32)

Позоваване на:

Общ съд — 4 юни 2003 г., Del Vaglio/Комисия, T‑124/01 и T‑320/01, Recueil FP, стр. I‑A‑157 и II‑767, точка 70 и цитираната съдебна практика, точка 71 и цитираната съдебна практика, и точки 71 и 72, 12 септември 2005 г., Dionyssopoulou/Съвет, T‑320/04, непубликувано в Recueil, точка 39, 27 септември 2006 г., Kontouli/Съвет, T‑416/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑181 и II‑A‑2‑897, точка 71

Съд на публичната служба — 8 април 2008 г., Bordini/Комисия, F‑134/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑87 и II‑A‑1‑435