Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

4. mai 2010

Kohtuasi F‑100/08

Alessandro Petrilli

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Mõiste „elukoht” – Peamine elukoht – Tõendavad dokumendid

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega A. Petrilli palub eelkõige tühistada ametisse nimetava asutuse 16. septembri 2008. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud vaie individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 18. aprilli 2008. aasta otsuse peale, millega keelduti määramast Itaaliat tema peamiseks elukohaks ning kohaldamast tema pensionile Itaalia paranduskoefitsienti.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta kohtukulud hageja kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Pension – Paranduskoefitsient

(Personalieeskirjad, artikkel 82)

Elukoha mõiste all kuni 30. aprillini 2004 kehtinud personalieeskirjade artikli 82 tähenduses – mis näeb ette, et pensionide suhtes kohaldatakse paranduskoefitsienti, mis on kehtestatud sellele riigile, kus pensionisaaja tõendab oma elukoha olevat – peetakse silmas kohta, kuhu endine ametnik on seadnud sisse oma huvikeskme, s.o kohta, kuhu asjaomane isik on seadnud pidevat viibimist silmas pidades sisse oma alalise või põhilise huvikeskme, ja kus tal tuleb teha oma kulutused. Lisaks eeldab elukoha mõiste, toetumata üksnes kvantitatiivsetele andmetele selle kohta, millise riigi territooriumil veedab isik rohkem aega, veel füüsilist viibimist teatud kohas, kavatsust jätkata harjumuspäraselt seal viibimist ning tavapäraste sotsiaalsete suhete olemasolu. See elukoha mõiste on omane ühenduse avalikule teenistusele ning see ei kattu tingimata sellele mõistele siseriiklikult antud määratlustele.

(vt punkt 32)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 4. juuni 2003, liidetud kohtuasjad T‑124/01 ja T‑320/01: Del Vaglio vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑157 ja II‑767, punkt 70 ja seal viidatud kohtupraktika, ning punktid 71 ja 72); 12. september 2005, kohtuasi T‑320/04: Dionyssopoulou vs. nõukogu (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 39); 27. september 2006, kohtuasi T‑416/04: Kontouli vs. nõukogu (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑181 ja II‑A‑2‑897, punkt 71).

Avaliku Teenistuse Kohus: 8. aprill 2008, kohtuasi F‑134/06: Bordini vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑87 ja II‑A‑1‑435).