Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

4 päivänä toukokuuta 2010

Asia F-100/08

Alessandro Petrilli

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Asuinpaikan käsite – Pääasiallinen asuinpaikka – Tositteet

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Alessandro Petrilli vaatii erityisesti kumoamaan nimittävän viranomaisen 16.9.2008 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukainen valituksensa henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 18.4.2008 tekemästä päätöksestä, jolla kieltäydyttiin vahvistamasta hänen pääasialliseksi asuinpaikakseen Italiaa ja soveltamasta hänen eläkkeeseensä Italian mukaan määräytyvää korjauskerrointa.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Petrilli vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Eläkkeet – Korjauskerroin

(Henkilöstösääntöjen 82 artikla)

Henkilöstösääntöjen 82 artiklassa (sellaisena kuin se oli voimassa 30.4.2004 asti), jossa säädetään korjauskertoimen soveltamisesta eläkkeisiin sen valtion mukaan, joka on todistetusti eläkkeeseen oikeutetun asuinpaikka, tarkoitetaan asuinpaikan käsitteellä paikkaa, joka tosiasiallisesti on entisen virkamiehen etujen keskus eli paikka, johon asianomainen henkilö on tarkoituksenaan luoda vakiintuneisuutta asettanut etujensa pysyvän tai tavanomaisen keskuksen ja jossa hänen kulujensa oletetaan syntyvän. Asuinpaikan käsitteeseen sisältyy henkilön tämän tai jonkin muun valtion alueella viettämän ajan pituudesta riippumatta ja tietyllä alueella tapahtuvan fyysisen oleskelun lisäksi henkilön halu tehdä oleskelusta jatkuvaa elämäntapansa ja tavanomaisten henkilökohtaisten suhteidensa vuoksi. Asuinpaikan käsite on ominainen unionin henkilöstölle, eikä se välttämättä ole yhteneväinen tälle käsitteelle kansallisissa järjestelmissä annetun merkityksen kanssa.

(ks. 32 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑124/01 ja T‑320/01, Del Vaglio v. komissio, 4.6.2003 (Kok. H., s. I‑A‑157 ja II‑767, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen sekä 71 ja 72 kohta); asia T‑320/04, Dionyssopoulou v. neuvosto, 12.9.2005, 39 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T‑416/04, Kontouli v. neuvosto, 27.9.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑181 ja II‑A‑2‑897, 71 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑134/06, Bordini v. komissio, 8.4.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑87 ja II‑A‑1‑435)