Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(trešā palāta)

2010. gada 4. maijā

Lieta F‑100/08

Alessandro Petrilli

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Dzīvesvietas jēdziens – Pamata dzīvesvieta – Apliecinoši dokumenti

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko A. Petrilli [A. Petrilli] lūdz tostarp atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 16. septembra lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība, kas, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, iesniegta par Individuālo tiesību pārvaldības un norēķinu biroja 2008. gada 18. aprīļa lēmumu, ar ko atteikts noteikt Itāliju kā viņa pamata dzīvesvietu un piemērot tā pensijai korekcijas koeficientu attiecībā uz Itāliju

Nolēmums      Prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pensijas – Korekcijas koeficients

(Civildienesta noteikumu 82. pants)

Dzīvesvietas jēdziens Civildienesta noteikumu 82. panta izpratnē, tā redakcijā līdz 2004. gada 30. aprīlim, kurā bija paredzēts pensijām piemērot korekcijas koeficientu, kas noteikts attiecībā uz valsti, kurā pensijas saņēmējs ir nodibinājis pastāvīgu dzīvesvietu, nozīmē vietu, kurā agrākais ierēdnis ir faktiski izveidojis savu interešu centru, proti, vietu, kuru ieinteresētā persona, vēloties tai piešķirt stabilitāti, ir izvēlējusies kā pastāvīgu vai ierastu savu interešu centru un kurā tas ir paredzējis veikt maksājumus. Turklāt dzīvesvietas jēdziens, neatkarīgi no tāda tīri kvantitatīva rādītāja kā personas vienas vai citas valsts teritorijā pavadītā laika, ietver ne vien fiziskas atrašanās kādā vietā faktu, bet arī vēlmi turpināt tur atrasties, kas izriet no dzīves ieradumiem un normālu sociālu attiecību veidošanās. Šis dzīvesvietas jēdziens ir specifisks Kopienu civildienestam un ne vienmēr atbilst šī jēdziena izpratnei dažādās valstīs.

(skat. 32. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 4. jūnijs, T‑124/01 un T‑320/01 Del Vaglio/Komisija, Recueil FP, I‑A‑157. un II‑767. lpp., 70. punkts un tajā minētā judikatūra, kā arī 71. un 72. punkts; 2005. gada 12. septembris, T‑320/04 Dionyssopoulou/Padome, Krājumā nav publicēts, 39. punkts; 2006. gada 27. septembris, T‑416/04 Kontouli/Padome, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑181. un II‑A‑2‑897. lpp., 71. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 8. aprīlis, F‑134/06 Bordini/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑87. un II‑A‑1‑435. lpp.