Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

zo 4. mája 2010

Vec F‑100/08

Alessandro Petrilli

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Pojem bydlisko – Hlavné bydlisko – Doklady“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Petrilli navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 16. septembra 2008, ktorým zamietol jeho sťažnosť podanú na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku úradníkov Európskej únie proti rozhodnutiu Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov zo 18. apríla 2008 zamietajúcemu určiť Taliansko ako krajinu jeho hlavného bydliska a uplatniť korekčný koeficient pre Taliansko na jeho dôchodok

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Dôchodky – Opravný koeficient

(Služobný poriadok úradníkov, článok 82)

Pojem bydlisko sa v zmysle článku 82 služobného poriadku v znení účinnom do 30. apríla 2004, podľa ktorého sa na dôchodky uplatní korekčný koeficient stanovený pre krajinu, v ktorej poberateľ dôchodku preukáže svoje bydlisko, vzťahuje na miesto, kde si bývalý úradník skutočne založil centrum svojich záujmov, t. j. miesto, ktoré dotknutá osoba určila, s vôľou dať mu stálu povahu, ako trvalé alebo zvyčajné centrum svojich záujmov, a o ktorom sa predpokladá, že v ňom bude hradiť svoje výdavky. Navyše pojem bydlisko zahŕňa, bez ohľadu na čisto kvantitatívny údaj o čase strávenom osobou na území niektorého štátu, okrem fyzickej prítomnosti na určitom mieste, aj úmysel dať tejto skutočnosti kontinuitu vyplývajúcu zo životných zvyklostí a z rozvinutia bežných sociálnych vzťahov. Uvedený pojem bydlisko je vlastný verejnej službe Spoločenstva a nemusí sa nutne zhodovať s významom, ktorý mu dávajú vnútroštátne právne poriadky.

(pozri bod 32)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 4. júna 2003, Del Vaglio/Komisia, T‑124/01 a T‑320/01, Zb. VS s. I‑A‑157 a II‑767, bod 70 a tam citovaná judikatúra a body 71 a 72; 12. septembra 2005, Dionyssopoulou/Rada, T‑320/04, neuverejnený v Zbierke, bod 39; 27. septembra 2006, Kontouli/Rada, T‑416/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑181 a II‑A‑2‑897, bod 71

Súd pre verejnú službu: 8. apríla 2008, Bordini/Komisia, F‑134/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑87 a II‑A‑1‑435