Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

5. května 2010

Věc F‑48/09

Nikolaus Schopphoven

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení EPSO/AD/117/08 – Boj proti podvodům – Nezapsání na seznam vhodných kandidátů – Přezkum – Průběh zkoušek – Hodnocení – Zjevně nesprávné posouzení – Porušení oznámení o výběrovém řízení – Rovné zacházení s uchazeči – Zásady transparentnosti a řádné správy“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se N. Schopphoven domáhá jednak zrušení rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) ze dne 28. dubna 2009 o nezařazení jména žalobce na seznam vhodných kandidátů vyhotovený po ukončení otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/117/08, rozhodnutí vyplývajícího z dopisů EPSO ze dne 4. března, 25. března a 27. dubna 2009, a jednak zrušení tohoto seznamu vhodných kandidátů.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Rozhodnutí učiněné po přezkumu dřívějšího rozhodnutí

(Služební řád, čl. 90 odst. 2 a čl. 91 odst. 1)

2.      Úředníci – Výběrové řízení – Výběrové řízení na základě kvalifikačních předpokladů a na základě zkoušek – Obsah zkoušek

(Služební řád, příloha III)

1.      Pokud kandidát, který nebyl zapsán na seznam vhodných kandidátů vyhotovený po ukončení výběrového řízení, žádá o přezkoumání rozhodnutí přijatého výběrovou komisí, akt nepříznivě zasahující do právního postavení kandidáta představuje rozhodnutí přijaté uvedenou komisí po přezkoumání jeho situace.

(viz bod 22)

Odkazy:

Tribunál: 31. ledna 2006, Giulietti v. Komise, T‑293/03, Sb. VS s. I‑A‑2‑5 a II‑A‑2‑19, bod 27; 13. prosince 2006, Heus v. Komise, T‑173/05, Sb. VS s. I‑A‑2‑329 a II‑A‑2‑1695, bod 19

2.      Výběrová komise má při hodnocení zkoušek širokou posuzovací pravomoc,která musí být vykonávána na základě objektivních kritérií, nicméně podléhá soudnímu přezkumu, který musí umožnit ověření, zda výkon posuzovací pravomoci není stižen zjevnou nesprávností nebo zneužitím pravomoci nebo zda nebyly zjevně překročeny meze posuzovací pravomoci.

Výběrová komise má rovněž širokou posuzovací pravomoc, pokud jde o podrobný obsah zkoušek stanovených v rámci výběrového řízení a soudu přísluší tento obsah zkoumat pouze v případě, že přesahuje rámec uvedený v oznámení o výběrovém řízení nebo neodpovídá účelu zkoušky výběrového řízení. Totéž platí tím spíše u ústních zkoušek, kde má výběrová komise nejširší prostor pro posouzení.

V rámci zkoušek sestávajících z otázek s výběrem z více možných odpovědí Soudu nepřísluší, aby svou opravou nahradil opravu výběrové komise. Otázku by bylo nezbytné zkoumat, popřípadě s ohledem na odpovědi, které jsou na ni navrženy, pouze v případě, že by se jevilo, že tato otázka byla zjevně nevhodná vzhledem k účelu dotčeného výběrového řízení. Tak by tomu bylo zejména v případě, pokud by z vysvětlení výběrové komise vyplynulo, že různé odpovědi nabídnuté na jednu otázku neumožnily určit jedinou správnou odpověď, a to v rozporu se zvláštními pokyny udělenými v tomto smyslu kandidátům.

(viz body 26 a 37)

Odkazy:

Soudní dvůr: 8. března 1988, Sergio a další v. Komise, 64/86, 71/86 až  73/86 a 78/86, Recueil, s. 1399, bod 22

Tribunál: 21. května 1996, Kaps v. Soudní dvůr, T‑153/95, Recueil FP, s. I‑A‑233 a II‑663, bod 37; 11. února 1999, Jiménez v. OHIM, T‑200/97, Recueil FP, s. I‑A‑19 a II‑73, bod 40 a citovaná judikatura; 23. ledna 2003, Angioli v. Komise, T‑53/00, Recueil FP, s. I‑A‑13 a II‑73, body 91, 93 a 94; 9. listopadu 2004, Vega Rodríguez v. Komise, T‑285/02 a T‑395/02, Sb. VS s. I‑A‑333 a II‑1527, bod 36