Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 päivänä toukokuuta 2010

Asia F-48/09

Nikolaus Schopphoven

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu EPSO/AD/117/08 – Petostentorjunta – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Uudelleentarkastelu – Kokeiden kulku – Arviointi – Ilmeinen arviointivirhe – Kilpailuilmoituksen vastainen menettely – Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu – Avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteet

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Nikolaus Schopphoven vaatii kumoamaan yhtäältä Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 28.4.2009 tekemän päätöksen, jolla hänet jätettiin merkitsemättä avointa kilpailua EPSO/AD/117/08 koskevaan varallaololuetteloon ja joka perustuu EPSO:n 4.3.2009, 25.3.2009 ja 27.4.2009 päivättyihin kirjeisiin, sekä toisaalta kyseisen varallaololuettelon.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Asianosaiselle vastainen toimi – Aikaisemman päätöksen uudelleentarkastelun jälkeen tehty päätös

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artiklan 1 kohta)

2.      Virkamiehet – Kilpailu – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Kokeiden sisältö

(Henkilöstösääntöjen liite III)

1.      Kun hakija, jota ei ole merkitty kilpailun päätyttyä laadittuun varallaololuetteloon, vaatii valintalautakunnan tekemän päätöksen uudelleen tutkimista, hakijalle vastaiseksi toimeksi katsotaan se valintalautakunnan päätös, joka on tehty hakijan tilanteen uudelleentarkastelun jälkeen.

(ks. 22 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑293/03, Giulietti v. komissio, 31.1.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑5 ja II‑A‑2‑19, 27 kohta) ja asia T‑173/05, Heus v. komissio, 13.12.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑329 ja II‑A‑2‑1695, 19 kohta)

2.      Valintalautakunnalla on kokeita arvostellessaan laaja harkintavalta, jota on käytettävä objektiivisin perustein mutta johon ei kuitenkaan sovelleta tuomioistuinvalvontaa, jonka avulla voitaisiin tutkia se, onko harkintavaltaa käytettäessä tapahtunut ilmeinen virhe, onko harkintavaltaa käytetty väärin tai onko harkintavallan rajat selvästi ylitetty.

Kilpailun valintalautakunnalla on myös laaja harkintavalta kilpailun yhteydessä pidettävien kokeiden yksityiskohtaisen sisällön suhteen, ja unionin tuomioistuinten on kumottava kokeiden sisältö vain, jos se poikkeaa kilpailuilmoituksessa ilmoitetusta tai jos se ei vastaa kokeiden tarkoitusta. Tämä koskee etenkin suullista koetta, jonka suhteen valintalautakunnalla on laajin harkintavalta.

Monivalintatehtävistä muodostuvien kokeiden osalta unionin yleisen tuomioistuimen asiana ei ole korvata kilpailun valintalautakunnan tekemää arviointia omalla korjauksellaan. Koetehtävä on kumottava tehtävään esitetyt vastaukset mahdollisesti huomioon ottamalla vain silloin, kun vaikuttaa siltä, että kyseinen tehtävä ei selvästikään ole ollut asianmukainen kilpailun tarkoitukseen nähden. Näin on erityisesti silloin, jos valintalautakunnan selvityksistä käy ilmi, että tehtävään esitettyjen erilaisten vastausten perusteella ei, hakijoille annetuista erityisistä ohjeista poiketen, voida määrittää yhtä oikeaa vastausta.

(ks. 26 ja 37 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 64/86, 71/86–73/86 ja 78/86, Sergio ym. v. komissio, 8.3.1988 (Kok., s. 1399, 22 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑153/95, Kaps v. yhteisöjen tuomioistuin, 21.5.1996 (Kok. H., s. I‑A‑233 ja II‑663, 37 kohta); asia T‑200/97, Jiménez v. SMHV, 11.2.1999 (Kok. H., s. I‑A‑19 ja II‑73, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen); asia T‑53/00, Angioli v. komissio, 23.1.2003 (Kok. H., s. I‑A‑13 ja II‑73, 91, 93 ja 94 kohta) sekä yhdistetyt asiat T‑285/02 ja T‑395/02, Vega Rodríguez v. komissio, 9.11.2004 (Kok. H., s. I‑A‑333 ja II‑1527, 36 kohta)