Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(otrā palāta)

2010. gada 5. maijā

Lieta F‑48/09

Nikolaus Schopphoven

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss EPSO/AD/117/08 – Krāpšanas apkarošana – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Pārskatīšana – Pārbaudījumu norise – Novērtējums – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Paziņojuma par konkursu pārkāpums – Vienlīdzīga attieksme pret kandidātiem – Pārskatāmības un labas pārvaldības principi

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru N. Schopphoven k‑gs lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) 2009. gada 28. aprīļa lēmumu neiekļaut viņa uzvārdu rezerves sarakstā, kas izveidots atklātā konkursa EPSO/AD/117/08 noslēgumā, lēmumu, kas izriet no EPSO 2009. gada 4. marta, 25. marta un 27. aprīļa vēstulēm, un, otrkārt, atcelt šo rezerves sarakstu

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Lēmums, kas pieņemts, pārskatot iepriekšēju lēmumu

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. panta 1. punkts)

2.      Ierēdņi – Konkurss – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Pārbaudījumu saturs

(Civildienesta noteikumu III pielikums)

1.      Ja kandidāts, kurš nav iekļauts rezerves sarakstā, kas izveidots konkursa noslēgumā, lūdz pārskatīt atlases komisijas pieņemto lēmumu, tad šāds lēmums, ko atlases komisija pieņēmusi pēc kandidāta situācijas pārskatīšanas, ir viņam nelabvēlīgs akts.

(skat. 22. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 31. janvāris, T‑293/03 Giulietti/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑5. un II‑A‑2‑19. lpp., 27. punkts; 2006. gada 13. decembris, T‑173/05 Heus/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑329. un II‑A‑2‑1695. lpp., 19. punkts.

2.      Konkursa atlases komisijai ir plaša rīcības brīvība, izvērtējot pārbaudījumus, proti, pilnvaras, kuras tiek īstenotas uz objektīvu kritēriju pamata, bet kas tomēr ir pakļautas tiesas kontrolei, kurai ir jābūt iespējai pārbaudīt, vai, īstenojot rīcības brīvību, nav pieļauta acīmredzama kļūda vai pilnvaru nepareiza izmantošana un vai nav acīmredzami pārsniegtas rīcības brīvības robežas.

Konkursa atlases komisijai ir arī plaša rīcības brīvība attiecībā uz konkursā paredzēto pārbaudījumu detalizētu saturu, un tiesa var aizliegt tikai tāda satura pārbaudījumus, kas pārsniedz konkursa paziņojumā norādīto vai neatbilst konkursa pārbaudījuma mērķiem. Vēl jo vairāk tas tā ir attiecībā uz mutisko pārbaudījumu, kur atlases komisijai ir visplašākā rīcības brīvība.

Saistībā ar pārbaudījumiem, kurus veido jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem, Civildienesta tiesa nevar atlases komisijas labojumu aizstāt ar savu labojumu. Kādu no jautājumiem varētu izslēgt tikai tad, ja tā iespējamo atbilžu variantu dēļ šķistu, ka šis jautājums, ņemot vērā attiecīgā konkursa mērķi, ir acīmredzami nepiemērots. Tāds īpaši būtu gadījums, ja no atlases komisijas paskaidrojumiem izrietētu, ka pretēji kandidātiem šajā sakarā sniegtajiem norādījumiem dažādie piedāvātie jautājuma atbilžu varianti nedod iespēju izvēlēties vienu pareizo atbildi.

(skat. 26. un 37. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1988. gada 8. marts; 64/86, no 71/86 līdz 73/86 un 78/86 Sergio u.c./Komisija, Recueil, 1399. lpp., 22. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 21. maijs, T‑153/95 Kaps/Tiesa, Recueil FP, I‑A‑233. un II‑663. lpp., 37. punkts; 1999. gada 11. februāris, T‑200/97 Jiménez/ITSB, Recueil FP, I‑A‑19. un II‑73. lpp., 40. punkts un tajā minētā judikatūra; 2003. gada 23. janvāris, T‑53/00 Angioli/Komisija, Recueil FP, I‑A‑13. un II‑73. lpp., 91., 93. un 94. punkts; 2004. gada 9. novembris, T‑285/02 un T‑395/02 Vega Rodríguez/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑333. un II‑1527. lpp., 36. punkts.