Language of document : ECLI:EU:F:2010:45

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 12. mája 2010

Vec F‑13/09

Josefina Peláez Jimeno

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Predchádzajúca sťažnosť – Lehota na podanie sťažnosti – Omeškanie – Dôkaz – Bývalý dočasný zamestnanec – Vymenovanie za úradníka – Článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku – Rovnosť zaobchádzania“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J. Peláez Jimeno navrhuje zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 8. februára 2008, ktorým bola prijatá ako úradníčka v skúšobnej dobe, v rozsahu, v akom ju toto rozhodnutie zaraďuje do platovej triedy AST 1, platového stupňa 5, a rozhodnutia Parlamentu z 12. novembra 2008, ktorým bola zamietnutá jej sťažnosť podaná na základe článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa je povinná nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty –Začiatok plynutia – Dôkazné bremeno

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31 ods. 1; príloha XIII článok 5 ods. 2 a 4, článok 12 ods. 3 a článok 13 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

1.      Prináleží účastníkovi konania, ktorý sa dovoláva prekročenia lehoty na podanie sťažnosti alebo žaloby, aby predložil dôkaz týkajúci sa dňa, keď uvedená lehota začala plynúť, pričom neexistenciu tohto dôkazu nemôže nahradiť rad nepriamych dôkazov nasvedčujúcich tomu, že list bol žalobcovi doručený skôr, ako to tvrdí. Navyše, ak neexistuje dokument potvrdzujúci doručenie napadnutého rozhodnutia, nemožno zo skutočnosti, že dotknutý úradník sa nachádza na svojom pracovisku s dostatočnou istotou vyvodiť, že sa o ňom skutočne mohol dozvedieť, a táto skutočnosť teda nie je rovnocenná dôkazu.

(pozri bod 24)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 20. marca 1991, Mérez‑Mínguez Casariego/Komisia, T‑1/90, Zb. s. II‑143, bod 37; 17. januára 2001, Kraus/Komisia, T‑14/99, Zb. VS s. I‑A‑7 a II‑39, bod 22; 27. septembra 2002, Di Pietro/Dvor audítorov, T‑254/01, Zb. VS s. I‑A‑177 a II‑929, body 19, 22 a 25 až 27

Súd pre verejnú službu: 25. apríla 2007, Lebedef‑Caponi/Komisia, F‑71/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑115 a II‑A‑1‑629, body 29, 31 a 34

2.      Článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku sa týka dočasných zamestnancov, ktorých mená sú uvedené „na zozname uchádzačov vhodných pre preloženie z jednej kategórie do druhej“, ako aj „na zozname úspešných uchádzačov z výberového konania v rámci inštitúcie“. Aj keď výberové konanie „na preloženie do druhej kategórie“ je svojou povahou tiež interným výberovým konaním, predmetné ustanovenie sa má vykladať tak, aby malo potrebný účinok a v rámci možností sa vyhnúť akémukoľvek výkladu, ktorý by viedol k záveru, že toto ustanovenie je nadbytočné. Zdá sa, že normotvorca chcel „interným výberovým konaním“ označiť výberové konania na vymenovanie do stálej služby, ktoré pri dodržaní všetkých ustanovení služobného poriadku o prístupe k európskej verejnej službe majú umožniť prijímanie ako úradníkov zamestnancov, ktorí už nadobudli v inštitúcii určité skúsenosti a ktorí preukázali svoje schopnosti zastávať pracovné miesta, ktoré sa majú obsadiť. Tento výklad potvrdzuje znenie odseku 2 článku 5 prílohy XIII služobného poriadku, ktoré uvádza iba úradníkov zapísaných „na zozname uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“, bez zmienky o úradníkoch zapísaných „na zozname úspešných uchádzačov z výberového konania v rámci inštitúcie“. Takáto zmienka by bola neodôvodnená, keďže nie je dôvod na vymenovanie zamestnancov, ktorí už sú úradníkmi, do stálej služby.

Na uplatnenie článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku je potrebné, aby išlo o preloženie zo „starej kategórie“ do „novej kategórie“ na záver buď výberového konania vedúceho k vypracovaniu „zoznamu uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“, alebo interného výberového konania na vymenovanie do stálej služby, ktorého dôsledkom je také preloženie do druhej kategórie. Normotvorca sa tým v rámci výkonu svojej širokej miery voľnej úvahy v oblasti prechodných ustanovení a kritérií na zaradenie, odchýlil od všeobecného pravidla v oblasti zaraďovania novoprijatých úradníkov uvedeného v článku 31 ods. 1 služobného poriadku doplneného článkom 12 ods. 3 alebo článkom 13 ods. 1 prílohy XIII uvedeného služobného poriadku, pokiaľ ide o úspešných uchádzačov zapísaných do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006, a po 1. máji 2006, tým, že vyhradil možnosť zaradenia do inej platovej triedy ako tej, ktorá bola uvedená v oznámení o výberovom konaní, pre tých zamestnancov, ktorí boli prijatí ako úradníci v skúšobnej dobe, už nadobudli skúsenosti v inštitúcii a vo výberovom konaní uvedenom vyššie preukázali svoju schopnosť zastávať pracovné miesto vyššej kategórie.

(pozri body 40, 41, 46 a 47)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 6. marca 1997, de Kerros a Kohn‑Bergé/Komisia, T‑40/96 a T‑55/96, Zb. VS s. I‑A‑47 a II‑135, body 45 a 46; 12. novembra 1998, Carrasco Benítez/Komisia, T‑294/97, Zb. VS s. I‑A‑601 a II‑1819, bod 51