Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2010 r. - Bömcke przeciwko EBI

(Sprawa F-127/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (przedstawiciel: adwokat D. Lagasse)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności wyboru przedstawiciela personelu EBI ogłoszonego w dniu 8 grudnia 2010 r. przez komisję wyborczą EBI

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności wyboru przedstawiciela ogółu personelu EBI ogłoszonego w dniu 8 grudnia 2010 r. przez komisję wyborczą EBI oraz decyzji komisji wyborczej EBI z dnia 10 grudnia 2010 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego, zgodnie z art. 17 załącznika IV do konwencji dotyczącej reprezentacji personelu EBI, w dniu 9 grudnia 2010 r.

obciążenie EBI kosztami postępowania.

____________