Language of document :

Žaloba podaná 15. decembra 2010 - Bömcke/EIB

(vec F-127/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eberhard Bömcke (Athus, Belgicko) (v zastúpení: D. Lagasse, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušiť voľbu zástupcu zamestnancov EIB oznámenú volebným výborom EIB 8. decembra 2010

Návrhy žalobcu

zrušiť voľbu zástupcu všetkých zamestnancov EIB oznámenú volebným výborom EIB 8. decembra 2010 a rozhodnutie volebného výboru EIB z 10. decembra 2010, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu z 9. decembra 2010 podaná v súlade s článkom 17 prílohy IV dohovoru o zastupovaní zamestnancov EIB,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.

____________