Language of document :

Kanne 22.10.2010 - Gross ym. v. unionin tuomioistuin

(Asia F-106/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Ivo Gross (Luxemburg, Luxemburg) ym. (edustaja: asianajaja J. Kayser)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Virkamiestuomioistuimen on kumottava päätökset, jotka ilmenevät kantajien palkkalaskelmien korjauslaskelmista vuoden 2009 heinäkuusta joulukuuhun ja palkkalaskelmista 1.1.2010 alkaen, siltä osin kuin kyse on virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen vuosittaisesta mukauttamisesta 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen kantajien palkkojen mukauttamisesta tekemät päätökset, sellaisina kuin ne ilmenevät 2010 toimitetusta joulukuun 2009 palkan taannehtivaa muutosta koskevasta mukautuslaskelmasta, palkkalaskelmista 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 ja kaikista tämän jälkeen laadituista palkkalaskelmista aina siihen saakka, kunnes esillä olevassa asiassa annetaan lopullinen tuomio, siltä osin kuin näissä laskelmissa sovelletaan lainvastaisesti palkan mukautukseen 1,85 prosenttia 3,7 prosentin mukautuksen sijasta

unionin tuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________