Language of document :

Talan väckt den 22 oktober 2010 - Gross m.fl. mot domstolen

(Mål F-106/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ivo Gross (Luxemburg, Luxemburg) m.fl.(ombud: advokaten J. Kayser)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av de beslut som framgår av sökandenas löneregleringsbesked för perioden juli till december 2009 och av de lönebesked som utfärdats sedan den 1 januari 2010 inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att anpassa sökandenas löner på sätt som framgår av specifikationerna avseende retroaktiv anpassning av lönen 12/2009, vilka delades ut år 2010, och lönespecifikationerna 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 och alla lönespecifikationer som utställs därefter fram till det datum då det fattas ett beslut varigenom ifrågavarande förfarande avslutas, eftersom lönen i dessa beslut lagstridigt har ökats med 1,85 procent istället för 3,7 procent,

förplikta domstolen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________