Language of document :

Жалба, подадена на 7 януари 2011 г. - Descamps/Комисия

(Дело F-2/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eric Descamps (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя в края на изпитателния срок и обезщетяване на вредите, които е претърпял поради това решение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, взето на 1 март 2010 г. от директора на дирекция "Човешки ресурси - основни въпроси: кариера" към генерална дирекция "Човешки ресурси и сигурност" на Европейската комисия, в качеството му на орган по назначаването, с което жалбоподателят е уволнен, считано от 31 март 2010 г.,

да се отмени, доколкото е необходимо, решението от 24 септември 2010 г., с което се отхвърля подадената по административен ред жалба,

съответно жалбоподателят да бъде възстановен на работа като титуляризирано длъжностно лице, считано от 1 април 2010 г., и да му се изплатят всички заплати, които е трябвало да получава като титуляризирано длъжностно лице след тази дата, включително всички производни плащания (например пенсионни вноски), чийто размер според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 39 600 EUR,

ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за претърпените неимуществени вреди, чийто размер според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 10 000 EUR,

ответникът да бъде осъден да заплати лихви за забава върху всички тези суми,

Европейската комисия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________