Language of document :

Žaloba podaná dne 7. ledna 2011 - Descamps v. Komise

(Věc F-2/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Eric Descamps (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce po skončení zkušební doby, jakož i náhrada újmy, kterou mu toto rozhodnutí způsobilo.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí přijaté dne 1. března 2010 ředitelem ředitelství HR.B- Klíčové procesy lidských zdrojů 1: kariéra, Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise, jako orgánem oprávněným ke jmenování, propustit žalobce s účinností k 31. březnu 2010;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 24. září 2010 o zamítnutí stížnosti;

v důsledku toho přijmout žalobce zpět do služebního poměru jako stálého úředníka s účinností k 1. dubnu 2010 a přiznat mu výši odměn, které mu měly být vypláceny jako stálému úředníkovi od tohoto dne, včetně veškerých odvozených práv (mj. důchodových práv), kterou předběžně a ex aequo et bono odhaduje na 39 600 eur;

uložit žalované zaplatit částku předběžně a ex aequo et bono stanovenou na 10 000 eur, jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit žalované zaplatit úroky z prodlení z takto dlužných částek;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________